Klienci indywidualni

Krok 1
Zgłoś się do naszego Salonu Sprzedaży i złóż wniosek o przeniesienie swojego dotychczasowego numeru do sieci DIALOG.
Wniosek możesz także wydrukować po pobraniu z naszej strony lub zamówieniu w TeleCentrum i przesłać pocztą na adres Biura Obsługi Klienta.

Krok 2
Po potwierdzeniu możliwości technicznych skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o wybranie sposobu w jaki przeniesiemy Twój numer do naszej sieci.
Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • z naszą pomocą – to my załatwimy wszystkie formalności z Twoim aktualnym operatorem, a następnie zaprosimy Cię do podpisania umowy z nami,
 • samodzielnie – po otrzymaniu od nas potwierdzenia możliwości przeniesienia numeru do sieci DIALOG będziesz się musiał z nim udać do swojego dotychczasowego operatora i rozwiązać umowę.

Twój dotychczasowy operator pisemnie wskaże datę przeniesienia numeru.
Po otrzymaniu pisemnej informacji o terminie rozwiązania umowy przyjdź z nią ponownie do naszego Salonu Sprzedaży gdzie będziesz mógł podpisać dokumenty wymagane do aktywacji linii w naszej sieci z Twoim dotychczasowym numerem.

 

W obu przypadkach nie zapomnij o dokumentach wymaganych do podpisania umowy.
 

Umowa na osobę fizyczną:

 • dokument tożsamości,
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości na której ma być zainstalowane urządzenie abonenckie,


Umowa na działalność gospodarczą:

 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do zawarcia umowy,
 • wpis do KRS lub EDG,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON,
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości na której ma być zainstalowane urządzenie abonenckie, 

 

Dodatkowe informacje:

 • Usługa przeniesienia numeru dotyczy wyłącznie numeracji, nie jest możliwe przenoszenie usług powiązanych z numerem.
  Oznacza to, że masz prawo wybrać plan taryfowy jak i dodatkowe usługi z oferty proponowanej przez DIALOG.
 • Usługa przeniesienia numeru nie jest w żaden sposób powiązana z rodzajem dostępu do sieci, zarówno operatora dawcy jak i biorcy, tzn. o ile występują możliwości techniczne w sieci dawcy, możesz przenieść np. poszczególne numery z zakresu DDI wiązki PABX do sieci DIALOG.

W celu zmiany właściciela linii abonenckiej (zawarcia umowy cesji) obie zainteresowane osoby: dotychczasowy właściciel oraz osoba, która chce przejąć prawa do linii telefonicznej powinny udać się do Punktu Sprzedaży wraz z kompletem dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

Aby dopisać współmałżonka do umowy, osoba zainteresowana powinna udać się do Biura Obsługi Klienta w celu podpisania stosownych dokumentów. Istnieje także możliwość pobrania druków ze strony DIALOGu lub zamówienia ich w TeleCentrum. Po wypełnieniu druki należy odesłać na adres Biura Obsługi Klienta.

Aby zostać Abonentem Telefonii Dialog należy podpisać Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

Informacje o możliwości świadczenia przez DIALOG usług telekomunikacyjnych w miejscu zamieszkania Klienta można uzyskać pod numerem infolinii: 801 700 700 lub w Biurze Obsługi Klienta.

Umowę można zawrzeć w Biurze Obsługi Klienta, w Punkcie Partnerskim lub u klienta podczas wizyty przedstawiciela handlowego. Wizytę przedstawiciela handlowego można zamówić pod numerem infolinii: 801 700 700.

Rezygnację z usług innego operatora należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta innego operatora - DIALOG w żaden sposób nie reprezentuje Klienta w tej kwestii.

W celu zawarcia umowy należy okazać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub zameldowanie na stałe w lokalu, w którym ma być zainstalowana linia abonencka. Konieczny jest także dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają taką samą wartość prawną. Różnią się tylko i wyłącznie nośnikiem, przy pomocy którego informacje o fakturze są dostarczane i prezentowane Abonentowi.

Klient może otrzymać fakturę tylko i wyłącznie w jednej formie: papierowej lub elektronicznej – jest to wymaganie prawne.

Abonent po każdym okresie rozliczeniowym otrzymuje informację o terminie płatności faktury oraz kwocie do zapłaty na wskazany przez siebie adres e-mail- poprzez wiadomość e-mail lub na numer  telefonu stacjonarnego- poprzez sms głosowy lub na numer telefonu komórkowego-poprzez sms tekstowy. Klient sam, wyrażając zgodę na eFakturę, decyduje się w jaki sposób chce otrzymywać w/w informacje. Pełny obraz faktury  prezentuje się Abonentowi, gdy zaloguje się do systemu e-BOK.

Korzystanie z faktury elektronicznej nie jest związane z żadnymi opłatami. Usługa jest bezpłatna.

Tak, fakturę elektroniczną można regulować w taki sam sposób jak fakturę papierową.

Odwołanie zgody należy złożyć listownie w formie pisemnego oświadczenia. Abonent może również odwołać zgodę wypełniając formularz rezygnacji z usługi zamieszczony w systemie eBOK logując się uprzednio do systemu eBOK (klient drukuje formularz, wypełnia, odsyła na adres Telefonii DIALOG lub pozostawia w Biurze Obsługi Klienta).

Abonent powinien zgłosić problem w najbliższym Biurze Obsługi Klienta lub skontaktować się telefonicznie z Telecentrum pod numerem telefonu 801 700 700.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów faktury elektroniczne spełniają wszelkie wymogi podatkowe i nie ma potrzeby wystawiania faktur papierowych. eFaktura stanowi dla Urzędu Skarbowego dokument potwierdzający poniesienie wydatku z tytułu "ulgi internetowej”. Pełną treść stanowiska Ministerstwa Finansów znajdą Państwo na stronie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=249419&typ=news.

Faktury elektroniczne są przechowywane i dostępne dla Abonenta w systemie e-BOK.

Do odtwarzania elektronicznej faktury wystarczy powszechna i bezpłatna aplikacja Adobe Reader.

Tak, DIALOG wdrożył eFakturę spełniając wymogi formalne dotyczące faktur elektronicznych.

Tak, miejsce zapisu i liczba otworzeń nie wpływa na integralność eFaktury.

Jeśli faktura w formacie PDF nie drukuje się poprawnie należy w programie Adobe Reader ustawić odpowiednie opcje wydruku. Po wybraniu polecenia "Drukuj" w zakładce "Obsługa strony" należy zaznaczyć opcję "Auto-obrót i wyśrodkowanie strony". Zwykle opcja ta jest już zaznaczona domyślnie. Jeśli nadal będą występowały problemy z wydrukiem, prosimy o kontakt z TeleCentrum 801 700 700.

Abonent może wybrać jedną z trzech możliwości:

-bezpośrednio wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej logując się do systemu e-BOK poprzez www.dialog.pl
-przesłać do Telefonii DIALOG sp. z o.o. pisemną zgodę na akceptację tej formy. Stosowny formularz „Akceptacja faktury w wersji elektronicznej” można pobrać w formie pliku PDF na stronie www.dialog.pl.
-aktywacja usługi elektronicznej faktury może być również przeprowadzona podczas kontaktu telefonicznego z Telecentrum i poprawnej aktywacji usługi przez Abonenta drogą elektroniczną (poprzez e-mail).

Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu do powiadomień o fakturze elektronicznej jest możliwa za pośrednictwem Centralnego Biura Obsługi na pisemny wniosek Abonenta , złożony listownie. W przypadku wizyty Abonenta w Biurze Obsługi Klienta - pisemnie na dedykowany formularz „Zmiana sposobu powiadamiania o płatnościach dla faktury w formie elektronicznej”. Ponadto Abonent sam może dokonać zmiany logując się do systemu e-BOK lub kontaktując się telefonicznie z Telecentrum Telefonii DIALOG. Formularz „Zmiana sposobu powiadamiania o płatnościach dla faktury w formie elektronicznej” jest do pobrania w formie pliku PDF na stronie www.dialog.pl. Po jego wypełnieniu formularz powinien zostać przesłany przez Abonenta na adres:
 

Telefonia DIALOG sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a
54-429 Wrocław

Okresem rozliczeniowym każdego Abonenta Dialogu jest pełny miesiąc kalendarzowy.

Pierwsza faktura zostanie wysłana po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym uruchomiono linię telefoniczną.

W przypadku nieotrzymania faktury w oczekiwanym terminie Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie telefonię Dialog, jednak nie później niż do końca miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy (zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Dialog §26 pkt.5).

Abonenci Dialogu opłatę abonamentową za dany miesiąc ponoszą po zakończeniu miesiąca (jest ona zatem pobierana „z dołu”).

Za dzień zapłaty faktury (termin płatności) uważa się datę zaksięgowania danej należności na koncie operatora (zgodnie z regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Dialog §26 pkt.3). Zatem od dnia wniesienia wpłaty przez Abonenta do dnia wpływu tej kwoty na rachunek Dialogu upływa zazwyczaj kilka dni (w zależności od sposobu uregulowania należności). Jeśli zatem dokonana wpłata nie zostanie zaksięgowana w dniu, który jest podanym na fakturze terminem płatności wówczas naliczane są odsetki.

Rachunki telefoniczne można opłacać na poczcie lub w banku przy wykorzystaniu oryginalnego, wypełnionego formularza dołączanego do każdej faktury. Wpłat można dokonywać także w punktach do tego wyznaczonych (np. VIA – Moje Rachunki czy UNIKASA). Polecamy również regulowanie płatności uruchamiając polecenie zapłaty lub zlecenie stałe realizowane przez bank, w którym Abonent ma rachunek.

W celu uruchomienia stałego zlecenia wypełnić odpowiedni druk - "zgodę do obciążania rachunku " i złożyć dyspozycję stałego zlecenia w banku. Następnie potwierdzone już przez bank druki należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Druk "zgody do obciążania rachunku" występuje w dwóch egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla wierzyciela (Telefonii DIALOG sp. z o.o.), drugi zaś - dla Państwa banku.

DialNet to stały, nielimitowany dostęp do Internetu. Usługa ta charakteryzuje się tym, że użytkownik posiada większe pasmo na ściąganie danych niż na wysyłanie. W sieci DIALOG usługę DialNet można posiadać zarówno na linii analogowej jak i na cyfrowej.

Nie. Żadna z szerokopasmowych usług dostępu do Internetu DIALOGu nie posiada ograniczenia na ilość odbieranych czy wysyłanych danych.

Szerokopasmowy dostęp do internetu DialNet nie jest dostępem wdzwanianym. W tym przypadku nie ma zagrożenia w postaci dialerów.

W przypadku korzystania z usług dostępu do internetu świadczonych w technologii DSL konieczne jest posiadanie karty sieciowej, w którą Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie. Modem dostarcza DIALOG.

DialNet pozwala na samodzielne zarządzanie usługą internetową ze strony https://konto.dialnet.pl/.

Na portalu konto.dialnet.pl możesz :
zmienić swoją usługę dostępową DialNet,
zamówić usługi dodatkowe, jak np. stały adres IP,
zarządzać swoim hasłem lub numerem PIN, sprawdzać historię swoich zamówień oraz aktywności w sieci,
wysłać pytanie lub zgłosić problem,
podać nam swój e-mail (konto.dialnet.pl->zakładka:ustawienia osobiste) – wówczas nasz kontakt z Tobą będzie ułatwiony.

Szczegóły dotyczące instalacji DialNet, pobierania hasła dostępowego oraz nazwy użytkownika, możesz znaleźć w ulotce informacyjnej: strona 1, strona 2.

Maksymalne prędkości danych odbieranych i wysyłanych dla usług DialNet:

DialNet Mega 1: do 1 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 256 kb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 2: do 2 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 4: do 4 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 6: do 6 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 512 kb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 10: do 10 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 640 kb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 20: do 20 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 1 Mb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 50: do 50 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 2 Mb/s w górę (od użytkownika)
DialNet Mega 100: do 100 Mb/s w dół (do użytkownika) i do 4 Mb/s w górę (od użytkownika)

W celu skorzystania ze stałego dostępu do Internetu oferowanego przez Telefonię Dialog sp. z o.o. należy skonfigurować kartę sieciową według poniższych kroków.

1. Wybrać polecenie Preferencje systemowe z menu Apple i tam kliknąć ikonę Sieć.

2. Kliknąć pole wyboru Pokaż i zaznaczyć Ethernet wbudowany.

3. Kliknąć na zakładkę PPPoE. Następnie wprowadzić otrzymany od Telefonii Dialog login w polu Nazwa konta oraz otrzymane hasło w polu Hasło.

Zaznaczyć opcje Zachowaj hasło, dzięki której przy każdej próbie łączenia się z Internetem nie będziesz musiał ponownie wprowadzać hasło.

4. Następnie kliknąć Zastosuj teraz.

5. Po skonfigurowaniu karty sieciowej możesz już łączyć się z Internetem. W tym celu należy wybrać polecenie Programy z menu Apple i tam kliknąć na ikonę Połącz z Internetem.

6. Wybrać zakładkę ethernet wbudowany i kliknąć Połącz.

7. Po zmianie Statusu połączenia z Nieaktywny na Połączony możesz już korzystać z zasobów Internetu.

Wystarczy kilka kroków, aby zacząć korzystać z superszybkiego Internetu. Zapoznaj się z ulotką informacyjną, zawierającą instrukcję instalacji DialNet.

zobacz instrukcję

Najlepszym sposobem jest ściągnięcie jakiegoś pliku, który znajduje się w sieci szkieletowej DIALOGu. Kiedy będziesz pewny, że aktualnie twój komputer nic nie odbiera ani nie wysyła poprzez Internet, ściągnij dla testu np. ten plik (link do programu Acrobat Reader ze strony http://cdi.dialog.net.pl/). Kliknij na ikonę dyskietki i sprawdź z jaką prędkością plik będzie pobierany. Aby bardziej uwiarygodnić ogólny transfer, należy jednocześnie ściągać kilka rzeczy i zsumować transfery pobieranych plików.

Niski transfer powoduje zazwyczaj nieświadome obciążenie łącza abonenta. Takie obciążenie może być spowodowane wirusem komputerowym lub działającymi w tle aplikacjami, które wykorzystują pasmo łącza internetowego.

Aby upewnić się, czy w danym momencie łącze nie jest obciążone, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na ikonę dwóch komputerów w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli w danym momencie nie są uruchomione aplikacje korzystające z zasobów internetu, a będzie widoczny ruch w ramce Aktywność w nowo otwartym oknie, to oznacza, że łącze internetowe jest wykorzystywane przez jakieś aplikacje.

Jeśli występuje taka sytuacja, to proponujemy najpierw upewnić się czy w danej chwili łącze internetowe nie jest obciążone. Jeśli nie i wszystkie strony uruchamiają się wolno, to proponujemy w ustawieniach przeglądarki internetowej wpisać adres serwera: proxy.dialog.net.pl, a port 8080.

Jeśli tylko niektóre strony uruchamiają się wolno, to proponujemy sprawdzić za pomocą strony http://visual.dialog.net.pl/ czy trasa do tej strony nie jest przeciążona.

Tak, jest to możliwe.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku dostępu w zakresie sieci DialNet modem ten musi pracować w standardzie Annex B.

Potrzebne dane do konfiguracji własnego modemu to:

VPI (Virtual Path Identifier) identyfikator ścieżki wirtualnej: 1
VCI (Virtual Channel Identifier) identyfikator kanału wirtualnego: 32
Enkapsulacja: RFC 1483 Bridge
Multiplexing: LLC
Natomiast w przypadku dostępu w zakresie sieci TP S.A. - usługa DialNet Global - modem ten musi pracować w standardzie Annex A.

Potrzebne dane do konfiguracji własnego modemu to:

VPI (Virtual Path Identifier) identyfikator ścieżki wirtualnej: 0
VCI (Virtual Channel Identifier) identyfikator kanału wirtualnego: 35
Enkapsulacja (over ATM): VcMUX/PPPoA lub LLC SNAP/PPPoE
ATM class: UBR

Możliwe jest także zastosowanie własnego routera, pozwalającego na podłączenie kilku komputerów domowych lub zapewniającego komunikację bezprzewodową WLAN.

W zależności od typu usługi, wyróżnia się następujące konfiguracje routera:

z portem WAN ADSL Annex B dla sieci Dialog, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
router musi obsługiwać protokół PPPoE,

z portem WAN ADSL Annex A dla sieci TP w usłudze DialNet Global, podłączanego w miejsce istniejącego modemu ADSL;
router musi obsługiwać protokół PPPoE lub PPPoA,

z portem WAN Ethernet 10/100Mbps, podłączonego do istniejącego modemu ADSL;
router musi obsługiwać protokół PPPoE.

Wykorzystanie routera nie wymaga stosowania oprogramowania klienta PPPoE na komputerze. Login i hasło dostępowe należy wprowadzić do konfiguracji protokołu PPPoE/PPPoA routera.

Dla poprawnej pracy kilku komputerów domowych na jednej linii ADSL, router powinien wspierać także translację adresów IP (NAT).

Aktualnie sieć DIALOG nie posiada komercyjnej usługi bezprzewodowego dostępu do internetu. Jednak w pobliżu większości Biur Obsługi Klienta Dialogu znajdują się bezpłatne hot-spoty. Mając przenośny komputer z bezprzewodową kartą sieciową można całkowicie za darmo korzystać z dostępu do Internetu. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji hot-spotów oraz o DialNecie Bezprzewodowym znajdują się na stronie http://wifi.dialog.pl/.

Jednoczesne korzystanie z internetu i prowadzenie rozmowy telefonicznej jest możliwe podczas korzystania z usługi DSL lub korzystania z linii cyfrowej ISDN.

Korzystając z usługi DialNet DSL zawsze można prowadzić rozmowy telefoniczne.

W przypadku linii cyfrowej ISDN urządzenie ISDN musi "umieć" zwolnić jeden kanał transmisyjny na czas prowadzenia rozmowy (funkcja call bumping). Możliwości takie oferuje zakończenie sieciowe NT, które instalowane jest przez DIALOG w ramach usługi DialNet CDI lub DialNet CDI+. Internauta, który nie posiada wspomnianych usług musi zaopatrzyć się we własny modem ISDN. Jednakże przy jego zakupie należy zwrócić uwagę na to, czy ten modem ma możliwość zwalniania jednego kanału podczas wykonywania / odbierania rozmowy telefonicznej.

Nie. Żadna z internetowych usług DIALOGu nie posiada ograniczenia na ilość odbieranych czy wysyłanych danych.

Abonent otrzymuje publiczny adres IP przydzielany dynamicznie.

Stały adres IP z klasy adresowej DIALOGu dostępny jest za dodatkową opłatą.

Aby strony internetowe wczytywały się szybciej, proponujemy skorzystać z serwera proxy. W ustawieniach przeglądarki internetowej należy wpisać adres serwera: proxy.dialog.net.pl, a port 8080.

Login (inaczej nazwa użytkownika) to nazwa konta internetowego uprawniająca do zalogowania się (uzyskania dostępu) do Internetu.

Nazwę taką Abonent otrzymuje po zawarciu umowy na usługę internetową.

W przypadku usługi DSL adresy IP (adres IP użytkownika, adres IP bramy domyślnej, adres IP maski podsieci) oraz adresy DNS są przekazywane wraz z protokołem przekazania łącza. Niezmiennymi adresami IP dla wszystkich użytkowników to adresy DNS, które są podane poniżej.

W przypadku wdzwanianego dostępu do internetu adresy IP oraz DNS przydzielane są dynamicznie, a konkretną wartość można odczytać wpisując w trybie poleceń DOS-owych komendę ipconfig /all ( dla systemu Windows XP, Windows 2000) lub winipcfg (dla systemu Windows 98, Windows ME).

Adresy serwerów nazw DNS - domain name serwer Dialogu są następujące:
pierwszy (primary) serwer DNS: adres IP: 217.30.129.149; nazwa: dns.wroclaw.dialog.net.pl
drugi (secondary) serwer DNS: adres IP: 217.30.137.200; nazwa: dns.legnica.dialog.net.pl

Niestety, bardzo trudno jest gwarantowanie w Internecie jakiejkolwiek prędkości transmisji, ponieważ na uzyskiwaną przez użytkownika prędkość ma wpływ bardzo wiele czynników takich jak np.: lokalizacja serwera, "szybkość" serwera i przepustowość łączy serwera, z którym użytkownik w danej chwili korzysta (niektóre serwery podłączone są przez łącza o zbyt niskiej przepustowości), ilość użytkowników korzystających z Internetu (np. w "godzinach internetowego szczytu", gdy z sieci korzysta wielu użytkowników, niektóre łącza mogą ulegać chwilowemu "zatkaniu"), czynniki losowe np. uszkodzenia łączy lub serwerów, leżących poza siecią DIALOG. Poziom jakości usług SLA (Service Level Agreement) posiadają tylko usługi biznesowe, takie jak DialNet Biznes.

Aby uzyskać dostęp do internetu na linii analogowej (POTS) niezbędny jest modem analogowy.

Jeśli chcesz korzystać z pozostałych usług wdzwanianego dostępu do Internetu na linii ISDN należy posiadać własny modem ISDN (wewnętrzny bądź zewnętrzny). Do korzystania z usługi DialNet CDI lub DialNet CDI+ nie jest wymagany zakupu dodatkowych urządzeń, ponieważ odpowiedni sprzęt montuje DIALOG. Wystarczy posiadać sprawny port szeregowy RS-232 lub USB w swoim komputerze. W przypadku korzystania z usług dostępu do internetu świadczonych w technologii DSL konieczne jest posiadanie karty sieciowej, w którą Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie. Modem dostarcza DIALOG.

Generalnie korzystanie z zasobów Internetu pociąga za sobą jedynie koszty, które ponosisz wobec DIALOGu w związku z umową o świadczenie usług dostępu do Internetu.

Istnieje jednak możliwość, że obciążony zostaniesz kosztami połączenia z Internetem, jeśli skorzystasz (świadomie lub nieświadomie) z usług innego usługodawcy (providera), świadczącego usługi dostępu do Internetu, korzystając z jego numeru dostępowego np. numeru teleinformatycznego zaczynającego się od 020... (opłata zostanie naliczona zgodnie z cennikiem).

Aby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, należy sprawdzić, czy właściwie skonfigurowane jest połączenie Dial-Up, w szczególności zaś, czy właściwie wprowadzony jest numer dostępowy DialNetu (czy jest on właściwy dla danego regionu).

Innym źródłem niepożądanych kosztów mogą stać się strony, do których dostęp możliwy jest jedynie przy wykorzystaniu specjalnych programów realizujących połączenia tzw. dialerów. Programy te zazwyczaj wdzwaniają się do Internetu za pomocą numerów audioteksowych np. typu 0700... lub międzynarodowych i ich odpowiedników, co powoduje naliczanie bardzo wysokich opłat za takie połączenia.

Aby zminimalizować możliwość powstawania niepożądanych kosztów, należy przede wszystkim zwracać uwagę na informacje zawarte na stronach oraz podawane przez programy, mające na celu zainicjować płatne połączenia.

Należy zwracać uwagę na wszelkie rozłączenia i połączenia modemowe (czy na pewno realizowane są one do systemu dostępowego DIALOGu).

Można też - poprzez TeleCentrum DIALOGu lub Biuro Obsługi Klienta - złożyć zlecenie zablokowania połączeń z numerami audioteksowymi oraz międzynarodowymi. Warto też na swoim komputerze zainstalować program typu antydialer, mający na celu blokować wszelkie przekierowania.

Jest to możliwe. Każdy komputer, połączony z siecią Internet, może stać się celem ataku hackerów.

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo dostania się hackerów do zasobów swojego komputera, należy zastosować odpowiednie oprogramowanie tzw. firewall (zapora ogniowa), chroniąca zasoby komputera przed ewentualnym atakiem.

Informacje i konfiguracja programów do poczty e-mail dla popularnych dostawców kont pocztowych w Polsce są dostępne pod następującymi adresami:
Onet.pl
Interia.pl
Gmail.com
WP.pl
Yahoo.com
O2.pl
home.pl

Tak, z dniem 18 maja 2010 DIALOG wprowadził blokadę portu 25 dla usług DialNet wymagających podania loginu i hasła w celu zalogowania się do sieci oraz dla usług DialNet e-WRO. Port 25 jest standardowo wykorzystywany do wysyłania wiadomości pocztowych przez dedykowane programy pocztowe, w związku z tym często służy do rozsyłania spamu.

Wideomonitoring to usługa dająca abonentowi możliwość wizualnego monitorowania zdarzeń występujących w domu, mieszkaniu, biurze lub innym wybranym do nadzoru obiekcie. Abonent z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie może za pośrednictwem Internetu uzyskać podgląd sytuacji w monitorowanym obiekcie.

Warunkiem koniecznym jest posiadanie w monitorowanym obiekcie łącza internetowego oraz urządzenia sieciowego obsługującego bezprzewodową transmisję WiFi (abonent musi posiadać router WiFi).

Tak, Abonent będzie informowany za pośrednictwem sms i/lub e-maila o wykryciu przez kamerę ruchu w monitorowanym obiekcie. W ramach opłaty abonamentowej zapewnione zostanie wysłanie 10 sms - ów, za każdy kolejny sms abonent będzie ponosił dodatkową opłatę. Z poziomu portalu abonent będzie mógł wyłączyć/włączyć otrzymywanie sms – ów. W przypadku wyłączenia opcji „otrzymywanie wiadomości sms” abonent będzie informowany o wykryciu ruchu jedynie poprzez e – mail.

Tak, Obraz dostępny będzie także przy wykorzystaniu telefonu komórkowego.

 • Abonent ponosi jednorazową opłatę za uzyskanie dostępu do usługi Wideomonitoring oraz miesięczne opłaty abonamentowe za tę usługę;

 • Wysokość opłaty za uzyskanie dostępu do usługi Wideomonitoring uzależniona jest od typu kamery, na którą zdecyduje się abonent (SD/HD);

 • Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych uzależniona jest od opcji usługi Wideomonitoring (Standard/Plus);

 


Rodzaj opłaty

Opłata brutto

Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do usługi

Wideomonitoring z kamerą SD

199,00 zł

Wideomonitoring z kamerą HD

499,00 zł

Stała miesięczna opłata abonamentowa za opcję usługi

 

Wideomonitoring Standard

24,99 zł

Wideomonitoring Plus

34,99 zł

Rodzaj opłaty

Opłata brutto

Jednorazowa opłata za otrzymaną przez abonenta wiadomość sms

 

Wiadomość sms

0,30 zł

Usługa dostępna będzie w dwóch opcjach: Standard oraz Plus

  

Wideomonitoring Standard

Wideomonitoring Plus

Czas przechowywania danych
na serwerze

5 dni

30 dni

Czas nagrań

1 h

5 h

Powiadamianie za pomocą sms-a/mms-a i/lub e-maila o wykryciu ruchu

Tak

Tak

Możliwość uruchamiania nagrywania obrazu z poziomu przeglądarki

Tak

Tak

Możliwość zgrywania materiału
na dysk

Tak

Tak

Klient w ramach opłaty abonamentowej otrzyma:

 • Bezprzewodową kamerę IP (brak kabli – czysta instalacja);

 • Dostęp do dedykowanego portalu www, na którym abonent będzie miał możliwość podglądu zdarzeń występujących w miejscu zainstalowania kamery;

 • Miejsce na serwerze w celu rejestracji danych zarejestrowanych przez kamerę;

Abonent będzie miał do wyboru następujące tryby pracy kamer:

 • Kamery rejestrują obraz tylko w momencie wykrycia ruchu;

 • Kamery rejestrują obraz we wcześniej zaprogramowanych przez użytkownika porach oraz w momencie wykrycia ruchu;

 • Podgląd on-line

Abonent za pośrednictwem www będzie mógł włączać lub wyłączać w/w tryby kamer, dodatkowo z poziomu www abonent będzie mógł włączyć/wyłączyć „nagrywanie”.

Abonent ma do wyboru bezprzewodową kamerę SD lub HD

Abonent może korzystać w kilku usług Wideomonitoring, przy czym jedna usługa Wideomonitoring oznacza korzystanie przez abonenta z jednej kamery.

Bezpieczeństwo – Usługa Wideomonitoring daje możliwość monitorowania zdarzeń zachodzących w domu podczas Twojej nieobecności. W każdej chwili możesz sprawdzić co robi Twoje dziecko, czy Twoi rodzice czują się komfortowo, w końcu - czy twój pupil nie pogryzł Twojej ulubionej kanapy. O wykryciu ruchu przez kamerę zostaniesz dodatkowo powiadomiony e-mailem i/lub sms-em.

Komfort – nie musisz się martwić o bezpieczeństwo nagrań zarejestrowanych przez kamerę. Dostęp do dedykowanego portalu wymaga podania loginu i hasła.

Wygoda - w każdej chwili i z dowolnego miejsca możesz sprawdzić co dzieje się w Twoim domu (wystarczy mieć dostęp do Internetu). Nie masz dostępu do komputera lub laptopa? Podgląd z zainstalowanych kamer dostępny jest także przy pomocy telefonu komórkowego.

Oszczędność czasu i pieniędzy – nie musisz inwestować dużych pieniędzy oraz zatrudniać ekipy remontowej, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie. Dysponując szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz routerem WiFi możesz wyposażyć swój dom w profesjonalny system monitoringu. Bezprzewodowa kamera IP zapewnia czystą i szybką instalację.

Elastyczność – Aby mieć szerszy podgląd na to co dzieje się u Ciebie w domu możesz podłączyć jednocześnie kilka kamer. Dodatkowo masz do wyboru różne tryby pracy tych kamer. Kamery mogą rejestrować ruch we wcześniej zaprogramowanych godzinach (np. powrót twojej pociechy do domu ze szkoły) lub kamery rejestrują ruch tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykryją ruch. Oczywiście w każdej chwili masz podgląd on-line do obrazu rejestrowanego przez kamerę.

Uniwersalność - Nie musisz być wytrawnym informatykiem Wystarczy, że podłączysz kamerę do routera WiFi. Udostępniony przez DIALOG portal umożliwia kompleksową obsługę wszystkich kamer (przełączanie trybów, wyłączanie powiadomień, ustawienia nagrań itd.)

Sprawdź dedykowaną instrukcję otrzymaną razem z zestawem

Sprawdź instrukcję do kamery

Zaloguj się na portal a następnie skorzystaj z menu ustawienia

Bezpośrednio w portalu jeśli zgubiłeś hasło skontaktuj się z Telecentrum

Dzwoniąc na numer Telecentrum 0801 700 700 bądź bezpośrednio w Salonie Sprzedaży a jeśli jesteś użytkownikiem eBOK tam również złożysz zamówienie nie wychodząc z domu.

Tak, razem z usługą dostępową można to zrobić telefonicznie pod numerem Telecentrum 0801 700 700 bądź osobiście w Salonie Sprzedaży.

Można to zrobić telefonicznie pod numerem Telecentrum 0801 700 700 bądź osobiście w Salonie Sprzedaży a jeśli jesteś użytkownikiem eBOK tam również złożysz zamówienie nie wychodząc z domu.

Usługa skierowana jest do abonentów indywidualnych oraz biznesowych, którzy posiadają usługę stałego szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczoną przez DIALOG sp. z o.o. na sieci własnej lub &tp (BSA)

Krok 1

Zgłoś się do naszego Biura Obsługi Klienta i złóż wniosek o przeniesienie swojego dotychczasowego numeru do sieci DIALOG.

Wniosek możesz także wydrukować po pobraniu z naszej strony lub zamówieniu

w TeleCentrum i przesłać pocztą na adres Biura Obsługi Klienta.

Krok 2

Po potwierdzeniu możliwości technicznych skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o wybranie sposobu w jaki przeniesiemy Twój numer do naszej sieci.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • z naszą pomocą - to my załatwimy wszystkie formalności z Twoim aktualnym operatorem, a następnie zaprosimy Cię do podpisania umowy z nami,
 • samodzielnie - po otrzymaniu od nas potwierdzenia możliwości przeniesienia numeru do sieci DIALOG będziesz się musiał z nim udać do swojego dotychczasowego operatora i rozwiązać umowę.

wój dotychczasowy operator pisemnie wskaże datę przeniesienia numeru.

Po otrzymaniu pisemnej informacji o terminie rozwiązania umowy przyjdź z nią ponownie do naszego Biura Obsługi

W obu przypadkach nie zapomnij o dokumentach wymaganych do podpisania umowy.

Umowa na osobę fizyczną:

 • dokument tożsamości,
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości na której ma być zainstalowane urządzenie abonenckie,

Umowa na działalność gospodarczą:

 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do zawarcia umowy,
 • wpis do KRS lub EDG,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON
 • tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości na której ma być zainstalowane urządzenie abonenckie,

Dodatkowe informacje:

 • Usługa przeniesienia numeru dotyczy wyłącznie numeracji, nie jest możliwe przenoszenie usług powiązanych z numerem. Oznacza to, że masz prawo wybrać plan taryfowy jak i dodatkowe usługi z oferty proponowanej przez DIALOG.
 • Usługa przeniesienia numeru nie jest w żaden sposób powiązana z rodzajem dostępu do sieci, zarówno operatora dawcy jak i biorcy, tzn. o ile występują możliwości techniczne w sieci dawcy, możesz przenieść

 1. Wejdź na stronę www.hbogo.pl
  1. Uwaga: Należy użyć jednej z następujących przeglądarek www:
   1. Google Chrome (polecana)
   2. Mozilla Firefox
   3. Microsoft Internet Explorer
   4. Apple Safari (w przypadku korzystania z komputera firmy Apple z systemem Mac OS)
 2. Kliknij napis w górnym prawym rogu ekranu „Logowanie/Rejestracja”
 3. Kliknij przycisk „Zaloguj się”
 4. Z dostępnej listy operatorów wybierz Netia lub Internetia
 5. Wpisz podany w trakcie rejestracji adres e-mail oraz hasło. Jeżeli chcesz aby proces logowania w przyszłości przebiegał automatycznie zaznacz opcję Zapamiętaj mnie. Twoje dane będą przechowywane przez komputer -  nie będziesz musiał powtarzać procesu logowania w przyszłości. Zatwierdź, klikając na „Zaloguj się”.
 6. Gratulacje, zalogowałeś się do serwisu HBO GO.

Pomimo wielokrotnego, błędnego wprowadzenia numeru PIN w menu nie ma możliwości jego zablokowania.

Nie, usłudze DIALOGmedia nie ma możliwości zmiany języka, w którym nadawany jest program oraz wypożyczane filmy (w ramach VoD). W przypadku "wideo wypożyczalni" zdecydowana większość pozycji filmowych dostępna jest z polskim lektorem lub z polskimi napisami.

Tak, ponieważ dla usługi DIALOGmedia instalowane jest nowe wyposażenie abonenckie, m.in. router z modemem oraz 4- portowym switchem.

Zarówno w przypadku nowej umowy jak i zmiany dotychczasowej usługa jest instalowana i uruchamiana w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy/aneksu.

Tak, jeżeli tylko w danej lokalizacji występują możliwości techniczne.

>Wszystkie urządzenia niezbędne do świadczenia usługi DIALOGmedia, po podpisaniu umowy, dostarcza i instaluje Telefonia DIALOG sp. z o.o. Urządzenia są podłączane w miejscu świadczenia usługi zgodnie z poniższym schematem:
Telewizja

Obraz transmitowany jest w dwóch systemach:
- Standardowo obraz nadawany jest w maksymalnej rozdzielczości 720 x 576 -SD (Standard Definition)
- W opcjonalnych usługach obraz nadawany jest w rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD - 1080i) - HD (High Definition)
Dźwięk transmitowany jest w formacie AC-3 w postaci 2.0 - ścieżka stereo w postaci cyfrowej.

Nie, nie ma możliwości zmiany kolejności programów na liście w EPG. Dany program TV jest przypisany do konkretnego kanału odgórnie na platformie Avista. Można zablokować pewne kanały w ramach „blokady rodzicielskiej” lub ustalić spersonalizowaną listę ulubionych pozycji, jednak są one zawsze przypisane do ustalonego systemowo numeru kanału. Przykład: przez „blokadę rodzicielską” zostały zablokowane kanały VIVA (26), MTV (27) i VH1 (28 - Pakiet Tematyczny Rozrywka). Po tej operacji, przełączając na liście kanałów, z ESPN Classic (25) przechodzi od razu na Discovery Channel (29)- nie można w żaden sposób "przesunąć" kanał Discovery na niższy numer kanału.

Dodatkowe usługi telefoniczne można zamówić także dzwoniąc do Telecentrum.

W telecentrum można zamówić:

Niektóre sprawy mogą być zrealizowane tylko w Biurze Obsługi Klienta. Należą do nich:

Opłata za połączenie z numerem infolinii to koszt jednej jednostki taryfikacyjnej. Opłata jest niezależna od czasu trwania połączenia.

Numer infolinii Dialogu dla osób korzystających z telefonów komórkowych to: 71 7910101. Opłata za czas połączenia pobierana jest według taryfy operatora komórkowego, z którego usług korzysta Abonent.

System zapowiedzi głosowych umożliwia uzyskanie, bez konieczności łączenia się z konsultantem, informacji o usługach, promocjach, Programie Partnerskim. Można tu również uzyskać informacje na temat swoich płatności lub zamówić niektóre usługi. Aby móc korzystać z automatycznego systemu zapowiedzi głosowych należy posiadać aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym.

Numer identyfikacyjny PIN to cztery ostatnie cyfry numeru klienta. Numer klienta natomiast jest podawany na każdej fakturze. Numer PIN jest niezbędny w celu automatycznej autoryzacji Abonenta. Podczas pierwszej autoryzacji należy zmienić PIN.

Numer telefonu Abonenta Dialogu można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii: 0801 700 700 a następnie wybierając tonowo „5”.

Zadaj pytanie

Nie udało się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Zadaj je tutaj:

Pytanie:
E-mail:
Wpisz tekst z obrazka:
Captcha